O Klaudyánovi
Internetový časopis „KLAUDYÁN“ vychází na serveru Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze s podporou katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.
Klaudyán byl založen Jiřím Martínkem v roce 2000 jako soukromý časopis. Od ročníku č. 4 (2007) jeho vydávání převzala sekce pro historickou geografii a environmentální dějiny, která od roku 2004 působí v rámci České geografické společnosti (ČGS).
Cílem Klaudyána je rozvíjet holistické, historické a environmentalistické přístupy v geografii, napomáhat rozvoji nejen historické geografie, ale obzvláště nové disciplíny – environmentálních dějin. Jako transdisciplinární časopis je otevřen příspěvkům z dalších přírodovědných a společenskovědních oborů a disciplín, jako jsou např. krajinná ekologie, dějiny vědy a environmentalismu zvláště, ekopolitika apod.
Jeho vydávání je výrazem snahy o posilování spolupráce vědeckých komunit historické geografie a environmentálních dějin v Česku a prohlubování součinnosti s „historickým křídlem“ české historické geografie, reprezentovaným Komisí pro historickou geografii při Historickém ústavu AV ČR, v.v.i.
Spoluprací s členy Mezinárodní poradní rady Klaudyána a radou Evropské společnosti pro environmentální dějiny (ESEH) usilujeme o větší zapojení českých badatelů do mezinárodního prostředí. Tomu slouží i vícejazyčnost Klaudyána, v tom především rubriky „Studie a články“. Klaudyán rovněž aspiruje stát se mediální základnou sekce pro historickou geografii a environmentální dějiny ČGS a pomocníkem v činnosti regionálního reprezentanta ESEH pro Česko a Slovensko.

About Klaudyán
Internet journal “KLAUDYÁN” is being issued at the server of the Faculty of Science of the Charles University in Prague with support of the Department of Human Geography and Regional Development.
Klaudyán as a transdisciplinary journal publishes articles on all aspects of historical geography, environmental history and cognate fields (e.g. landscape ecology, eco-politics, history of sciences and environmentalism in particular), book reviews and annotations, reports from different events in the scholar community etc., and encourages also a lively discussion of methodological and conceptual issues.
Klaudyán was founded by Jiří Martínek as a private magazine in 2000. Since its 4th volume (2007), its publication is provided by the Section for Historical Geography and Environmental History of Czech Geographical Society (CGS).
Issuing of the journal is also an expression of the effort for strengthening the research communities of historical geography and environmental history, and their cooperation in Czechia. The effort is put also on intensifying the collaboration with the “historical” branch of the Czech historical geography represented by the Committee for Historical Geography within the Institute of History of the AS CR, v.v.i.
Within the cooperation with the International Advisory Board of Klaudyán and the European Society for Environmental History Board the journal strives for more profound inclusion of Czech researchers into the international community. One of the measures leading to this ambition is the multilingualism of the journal, especially in the section “Studies and Articles”. Klaudyán also aspires to serve as media-base of the CGS Section for Historical Geography and Environmental History as well as a helping hand of the ESEH regional representative for Czechia and Slovakia.
This journal was named after a Czech physician, who lived in the city of Mladá Boleslav and was an author of the first known map of the Kingdom of Bohemia printed in 1518.